f EPO: Godinu dana posle - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

EPO: Godinu dana posle

13.11.2012

Ekološki pokret Odžaka je prošle godine, povodom 17. novembra - Dana ekoloških pokreta, napisao komentar u kome je izneo svoja viđenja o nekim problemima sa kojima se sreću ekološke organizacije.
Čitanjem pomenutog komentara posle godinu dana, koji je inače prošle godine izazvao veliku pažnju i objavljen na više  portala, može se konstatovati da je stanje apsolutno isto. Da podsetimo o čemu smo pisali: o ostvarivanju prava iz Zakona o zaštiti životne sredine i Arhuske konvencije „da učestvujemo u donošenju odluka“,  da se usvoje dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije koje je predložio Arhus centar Kragujevac, da se  u budžetskim u fondovima za zaštitu životne sredine formiraju upravljačka tela u kojima bi participirali ekolozi, Ministarstvu životne sredine smo uputili sedamdesetak predloga za jačanje kapaciteta ekoloških NVO,  postavili smo pitanje čemu je služilo potpisivanje Memoranduma o saradnji sa ondašnjim Ministarstvom za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja, tražili smo da se sistemski reši finansiranje osnovnih materijalnih troškova ekoloških NVO i predložili da se ekološke NVO umreže i umrežene ostvare veći uticaj na vođenje politike zaštite životne srdine od opštinskog do republičkog nivoa.
Šta je od svega napred navedenog ostvareno?
Odvor je:  praktično ništa. Mogli bi slobodno da ponovimo tekst od prošle godine i tekst bi opet bio aktuelan. Prošlogodišnji komentar možete pročitati na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka www.epodzaci.org / KOMENTARI/ Komentari EPO ( Naslov: Povodom 17. novembra –Dana ekoloških organizacija).
Ekološki pokret Odžaka je nadavno objavio III izdanje „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“ sa podacima za više od 1 600  nevladinih  i stručnih organizacija koje se , isključivo ili delimično, bave  zaštitom životne sredine. Osnovna svrha izrade „Baze podataka“ je da se vidi  koliki je broj NVO koje se bave zaštitom životne sredine i  mogućnost njihovog povezivanja , saradnje  i umrežavanja. Za pomoć za sakupljanje nedostajućih kontakt podataka obratili smo se mnogim ekološkim organizacijama i odeljenjima za zaštitu životne sredine pri opštinskim upravama  širom Srbije. Odziv je bio vrlo loš – što se može videti na kraju „Baze podataka“, gde je navedeno samo petnaestak saradnika, a  poziv za saradnju smo uputili na nekoliko stotina adresa. Postavljamo pitanje kako ćemo se umrežiti ako ne znamo jedni za druge i ako nemamo kontakt podatke? Ilustracije radi, navodimo primer jedne opštine koja nas je obavestila da u toj opštini „ne postoje nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine“. Nažalost, morali smo iz Odžaka da ih obavestimo da u njihovoj opštini postoji DVANAEST TAKVIH ORGANIZACIJA. Primer nije usamljen. Takvih opština ima još. Ako opštinske vlasti ne znaju za nevladine organizacija sa svoje teritorije koje se bave zaštitom životne sredine, postavlja se pitanje na koji način će se uspostaviti saradnja javne vlasti i nevladinog sektora o kome se toliko priča? U opštinama koje nemaju podatke o svojim nevladinim organizacijama to je „nemoguća misija“. Isto važi i za regionalni, pokrajinski i državni nivo.
Internetskim pretraživanjem ustanovili smo da veliki broj ekoloških organizacija nema svoj sajt. Trenutno proveravamo koliko ekoloških NVO ima svoj profil na Facebook-u. Po prvim proverama izgleda da je i taj broj veoma mali. Mislimo da bi sadašnje Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite  životne sredine  trebalo organizaciono, finansijski i stručno da pomogne ekološkim organizacijama da otvore svoje sajtove i Facebook profile. Na taj način bi ekološke NVO imale mogućnost da obaveste druge ekološke NVO i javnost  o svom radu, iznose primere dobre prakse iz svog delokruga rada ili rada opštine u kojoj deluju i da bez cenzure lokalnih, regionalnih i republičkih moćnika iznose svoje stavove i kritikuju neodgovornu vlast.
U  cilju umrežavanja Ekološki pokret Odžaka je predložio virtuelno umrežavanje. Osnovana je Virtuelna eko mreža Srbije - VEMS  (   http://www.vems.co.nr/ ) . Do sada je učlanjeno stotinak organizacija. Smatramo da je to nedovoljno. Bez ozbiljne kritične mase i zajedničkog delovanja nema i neće biti uspeha. Pored malog broja članova VEMS-a, drugi nedostatak je neaktivnost članova. Osnovna ideja mreže bila je da jedan predlaže a da se drugi o tome izjašnjavaju. U slučaju dogovora  preduzimali bi se odgovarajući koraci.
Ekološki pokret Odžaka predložio je da jedna ekološka organizacija bude centar za distrubuciju vesti i primera dobre prakse iz pojedinih organizacija i opština. Zašto smo ovo predložili? Većina organizacija vesti iz svoje organizacije ili opštine objavljuje samo na svom sajtu ili u lokanim sredstvima informisanja, tako da mnogi primeri dobre prakse iz tih organizacija ili pojedinih opština ostaju nepoznati ostalim ekološkim NVO i široj javnosti. Da bi se to izbeglo, izabrala bi se organizacija kojoj bi se dostavljale takve informacije, a ta organizacija prosledila svim organizacijama ili opštinskim upravama koje imaju e-mail adresu. Predložili smo nekim organizacijama da preuzmu tu ulogu, ali su je glatko odbile. I ovde bi Ministarstvo  energetike, razvoja i zaštite životne sredine moglo da pomogne, tako što bi finansijski pomoglo organizaciji koja bi preuzela ulogu distributera informacija.  Ako bi se ostvarila ova ideja, ne bi se desilo da što-šta ostane nepoznato ili da se desi drugi ekstrem: da istu informaciju dobijamo sa nekoliko strana.
Da zaključimo . Bez ozbiljne baze podataka o ekološkim NVO, bez dostupnosti takvih podataka ekološkim NVO i opštinskim organima, bez umrežavanja ekoloških NVO i zajedničkog delovanja i bez stvarne, a ne deklarativne saradnje javne vlasti i nevladinoh organizacija neće biti većeg uspeha u zaštiti životne sredine. Kako radi javna vlast - vidi se na terenu. Treba iskoristiti potencijale velikog broja ekoloških NVO. Prvi korak trebalo bi da učini Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine objavljivanjem elektronske baze podataka ekoloških NVO na svom sajtu po modelu Centra za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS-a) i po kriterijumima koje bi definisalo samo Ministarstvo. Polazna osnova može da im bude „Baza podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“ koju je izradio Ekološki pokret Odžaka. Ekološki pokret Odžaka je u „Bazu  podataka“ uvrstio sve koji su APR-u prijavili kao svoju delatnost zaštitu životne sredine  (isključiva ili delimična oblast delovanja) ili su EPO-u prijavili da to rade.  Podaci su pouzdani, sa matičnim brojevima i mogu se proveriti kod Agencije za privredne registre. 
DOSTAVLjENO: 
- sredstvima informisanja ;
- ekološkim organizacijama ,
- funkcinerima, ustanovama i institucijama i OO političkih partija i   
stranaka u opštini Odžaci;
- republičkim i pokrajinskim  funkcionerima, ustanovama i institucijama.
Izvor: Ekolški pokret Odžaka

Povratak...