f Primer dobre prakse opštine Odžaci - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Primer dobre prakse opštine Odžaci

07.11.2012

Skupština opštine Odžaci Poslovnikom o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Odžaci uvela je novo poglavlje „Saradnja Skupštine sa nevladinim i drugim organizacijama“ i time stvorila institucionalni okvir za saradnju sa organizacijama civilnog društva.
Promena Poslovnika Skupštine opštine Odžaci izvršrena je na osnovu zahteva Ekološkog pokreta Odžaka.
Predlažemo da i ostale ekološke NVO u svojim opštinama pokrenu inicijativu za izmenu opštinskih akata u smislu stvaranja institucionalnog okvira za saradnju javne vlasti sa civilnim društvom.
PRILOG: Kopija teksta pomenute odluke
N a o s n o v u č l a n a 41 . Z a k o n a o l o k a l n o j s a m o u p r a v i ( „ S l u ž b e n i g l a s n i k R S “
b r o j 129/07), č l a n a 39. s t a v 1. t a č k a 1. i č l a n a 53. S t a t u t a o p š t i n e O dž a c i ( „ S l u ž b e n i l i s t o p š t i n e O dž a c i “, b r o j 17/08 i 27/2010) , S k up š t i n a o p š t i n e O dž a c i, n a 13 .
s e d n i c i o d r ž a n o j 28.12.2010. g o d i n e, d o n o s i
P O S L O V N I K O IZMEN AMA I DOPUNI POSLOVNIKA
SKUPŠTINE OP ŠTINE O DžACI
Č l a n 1.
U Č l a n u 3 0. s t a v 1. P o s l o v n i k a S k u p š t i n e o p š t i n e O dž a c i ( „ S l u ž b e n i l i s t
o p š t i n e O dž a c i “ b r o j 20/08 ) u m e s t o b r o j a „7 “ u p i s u j e s e b r o j „ 9 “.
Č l a n 2.
U Č l a n u 3 7. s t a v 3. s e b r i š e.
Č l a n 3.
P o s l e Č l a n a 140. d o d a j e s e n o v o p o g l a v lj e IX-a k o j e g l a s i :
„IX-a- S a r a d nj a S k u p š t i n e s a n e v l a d i n i m i d r u g i m o r g a n i z a c i j a m a “
i d o d a j e n o v i č l a n 140- a k o j i g l a s i :
„ Č l a n 140- a
U c i lj u o s t v a r i v a nj a s a r a d nj e S k u p š t i n e o p š t i n e s a n e v l a d i n i m, humani tarni m i d rugi m org anizac ij ama Skup šti na o p štine će obrazovati K o m i s i j u z a s a r a d nj u s a 
n e v l a d i n i m, h u m a n i t a r n i m i d r u g i m o r g a n i z a c i j a m a ( u d a lj e m t e k s t u
„ K o m i s i j a “).
K o m i s i j a i m a 5 č l a n o v a.
Zad aci Ko misije su :
- p r eduzimanje mera i aktivnosti u cilju saradnje Sk upš tin e o p šti ne i d r u g i h o r g a n a 
o p š t i n e s a n e v l a d i n i m, h u m a n i t a r n i m i d r u g i m o r g a n i z a c i j a m a u 
r e a l i z a c i je c i lj e v a i z a d a t a k a o v i h o r g a n i z a c i j a u t v r đ e n i h nj i h o v i m 
a k t i m a,
- v r š e nj e i d r u g i h, s l i č n i h p o s l o v a, k o j i m a s e d o p r i n o s i u s p e š n i j e m r a d u
o v i h o r g a n i z a c i j a u i n t e r e s u o p š t i n e i nj e n i h g r a đ a n a.
Član ove Ko misije mogu pred lagati nadležn i organi registrovanih n e v l a d i n i h,
h u m a n i t a r n i h i d r u g i h o r g a n i z a c i j a i o d b o r n i č k e g r u p e.
Konačan predlog z a i menov anj e članova Komisiji Sk upšt ini up ućuje K o m i s i j a z a 
k a d r o v s k a, a d m i n i s t r a t i v n a p i t a nj a i r a d n e o d n o s e.
Č l a n 4.
O v aj Po sl o v n i k st u p a n a snagu danom obj a v lj iv anj a u „ S l užb e n o m l i s t u opštine 
Odžac i“.
SK UP ŠT INA OPŠ TINE ODžACI
B r o j : 011- 48/2 010 -II
D a n a: 28.12 .2010. g o d i n e
O Dž A C I
P r e d s e d n i k S k u p š t i n e,
M i l o š P e j č i ć, s. r
Izvor: EPO

Povratak...