f Umrežavanje Arhus centara - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Umrežavanje Arhus centara

02.10.2012

U prostorijama Regionalnog Arhus centra Subotica na Otvorenom univerzitetu održan je okrugli sto na kojem su prisustvovali predstavnici resornog Ministarstva, lokalnih samouprava, Misije OEBS u Srbiji, medija, nevladinih organizacija, kao i Arhus centara Subotice i Novog Sada. 

Cilj okruglog stola bio je okupljanje i unapređenje saradnje Arhus centara iz Srbije, kao i lokalnih samouprava i ekoloških organizacija. Glavna tema razgovora je bila sprovođenje „Strategije za primenu konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencija“ koju je donela Vlada Republike Srbije u decembru prošle godine, s posebnim osvrtom na Akcioni plan za sprovođenje ovog dokumenta kojim su utvrđene aktivnosti u čijoj realizaciji su regionalni Arhus centri prepoznati kao partneri koje treba konsultovati ili angažovati.

U ime domaćina, prisutne je pozdravio, Pavle Budinčević, programski direktor Otvorenog univerziteta i rukovodilac AC Subotica, podsećajući na potrebu saradnje ovih centara u Srbiji u cilju realizacije Akcionog plana.

Uvodničar u temu, Tina Janjatović, ispred Odeljenja  za harmonizaciju i razvoj propisa u oblasti zaštite životne sredine Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, predstavila je Strategiju i osvrnula se na Međunarodni i evropski kontekst konvencije, kao i Akcioni plan za njenu primenu u Srbiji. Ona je takođe, podsetila na projekat izrade Metaregistra kojim će sve informacije u vezi sa životnom sredinom biti objedinjene, i istakla važnu ulogu nevladinih organizacija i Arhus centara u njegovoj promociji.

Diskusija je započala pitanjem predstavnika NVO „Argument“, Slobodana Martinovića, koje se odnosilo na to na koji način država namerava da osigura održivost Arhus centara, s obzirom na to da je ratifikovala ovu konvenciju, te brigu o njihovom finansiranju prepustila nevladinim organizacijama.

Novinarka Yu eco rtv, Sandra Iršević, ukazala je problem trećeg stuba konvencije, koji se odnosi na pravo na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, a koji u Srbiji apsolutno ne funkcioniše, jer se i pored brojnih obuka, advokati teško odlučuju za bavljenje ovom tematikom. Na konstataciju, Tine Janjatović, da većeg pomaka u praksi neće biti sve dok se ne uspostavi „zeleno sudstvo“, reagovala je, Darija Šajin, iz Arhus centra Novi Sad, smatrajući da pitanjima ostvarivanja prava u oblasti zaštite životne sredine moraju da se bave postojeći pravosudni organi. Ona je, takođe, uputila molbu resornom Ministarstvu da uz podršku Misije OEBS u Srbiji uključi arhus centre u sve aktivnosti vezane za implementaciju Strategije.  

Osvrćući se na rad Arhus centra Subotica, Snježana Mitrović, je podsetila na prvi seminar organizovan u AC, koji je bio namenjen upravo advokatima, a na koji se, nije odazvao niti jedan sa teritorije grada Subotice. Prema njenom mišljenju centri treba da budu uključeni u izradu redovnih trogodišnjih izveštaja o sprovođenju konvencije u Srbiji, koje je resorno ministarstvo u obavezi da prosledi naredne godine. Takođe, smatra da sprovođenje konvencije u lokalnoj samoupravi treba da bude nadgledano iz ministarstva, jer je u većini oblast životne sredine na marginama.

Učesnici skupa izrazili su zabrinutost zbog nepostojanja jasne državne politike u vezi sa zaštitom životne sredine, kao i zbog ukidanja Fonda za zaštitu životne sredine RS što može uticati na smanjenje sredstava iz budžeta za potrebe finansiranja programa i projekata.

Svi su se složili i da je neophodno formirati neformalnu mrežu arhus centara i ekoloških organizacija koja bi se priključila Zelenoj inicijativi. Ono što je prepoznato kao plan za naredni period je izrada Akcionog plana za praćenje strategije, kao i izrada priručnika za pravnu zaštitu u oblasti životne sredine. Jedan od prvih koraka, jeste upućivanje pisma Ministarstvu pravde u cilju povezivanja sa predstavnikom zaduženim za pitanja Arhuske konvencije.

Okrugli sto je održan u okviru projekta „Regionalni Arhus centar Subotica“ koji Otvoreni univerzitet sprovodi uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine RS i Grada Subotice.

 

Povratak...